Humanistisch Verbond

Waarvoor staat het Humanistisch Verbond?

Het Humanistisch Verbond is een sociaal-culturele organisatie die het vrije denken belangrijk vindt. Als vrijzinnig humanisten verdedigen we het recht op vrije meningsuiting en zetten we ons in voor de wilsvrijheid en het zelfbeschikkingsrecht van het individu. Vanuit die visie zijn we voor het recht op abortus en euthanasie en stimuleren we het maatschappelijke debat over ethische thema's.
We doen aan vrij onderzoek, wat betekent dat we niet alles zomaar geloven maar de dingen zelf kritisch onderzoeken en dan onze mening vormen. We geloven in mensen en argumenten, niet in goden of overgeleverde waarheden.
We vinden een goed evenwicht tussen vrijheid en gelijkheid heel belangrijk. En solidariteit: tussen mensen onder elkaar en tussen mens en milieu. We zetten ons in voor een pluralistische en verdraagzame samenleving en respecteren de waarden en overtuigingen van iedereen, voor zover die stroken met de principes van een seculiere democratische rechtsstaat.
Als vrijzinnig humanisten hanteren we geen heilig boek als moreel kompas. We laten ons leiden door verlichtingswaarden als vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid en onderschrijven de belangrijke verklaringen en verdragen die de rechten van de mens tot richtsnoer voor het goede (samen)leven hebben gemaakt.
Als u zich herkent in deze principes en nader kennis wilt maken met vrijzinnig-humanistische waarden in het verbindende kader van een warme vereniging, dan bent u bij ons aan het goede adres!
 
Missie en visie

De missie van het Humanistisch Verbond luidt als volgt:
 
Het Humanistisch Verbond is de sociaal-culturele organisatie die mensen verenigt vanuit een vrijzinnig-humanistisch wereldbeeld.
We doen dat door het ontwikkelen van lokale en bovenlokale activiteiten, acties en initiatieven die vrij onderzoek, kritisch denken, vrije meningsuiting en zelfbeschikking benadrukken.
Vanuit de Verlichtingswaarden vrijheid, gelijkheid en solidariteit willen we een tolerante, democratische, duurzame en verbindende samenleving versterken en helpen realiseren.
Daarbij streven we naar een goed en zinvol leven waarin iedereen zich vrij kan ontplooien.